Stichting

De Stichting Fort Isabellakazerne is op 27 mei 1985 opgericht met als doel het bijeen brengen, behouden en tentoonstellen van historische gegevens, documenten en voorwerpen betreffende het voormalige Fort Isabella en de toenmalige Isabellakazerne. Het bestuur bestond uit (oud) officieren die op de Isabellakazerne gediend hadden.

Na de opheffing van de militaire functie in de negentiger jaren werd het voor het zittend bestuur aanzienlijk moeilijker om actief te blijven op de Isabellakazerne toen daar een asielzoekerscentrum werd gevestigd. Bestuurswisselingen hebben mede hierdoor nauwelijks plaatsgevonden. Daarom is in april 2014 een compleet nieuw bestuur aangetreden om de stichting de toekomst in te leiden. Op 19 december 2014 zijn de statuten aangepast, rekening houdend met de aanstaande herbestemming van het Isabellaterrein. Het doel van de stichting is verbreed met het bevorderen van de instandhouding en de herkenbaarheid van de buiten militair gebruik gestelde verdedigingswerken en de daarbij behorende militaire infrastructuur (inclusief documenten en voorwerpen) van het voormalige Fort Isabella en de Isabellakazerne.

Het huidig bestuur bestaat uit:

Voorzitter: Wim Kievits
Secretaris: Ben Vrieling
Penningmeester: vacature , Ben Vrieling, wnd.
Algemeen bestuurslid: Mieke Kolster
Algemeen bestuurslid: Christian van der Ven

Geschiedenis

Na de aanleg van een tijdelijke schans op die plek in 1603 kreeg deze schans in de daaropvolgende jaren een permanenter karakter. Vanaf de periode 1610-1614 rijpte de gedachte om een fort te ontwikkelen ter versterking van het acces naar de vesting ’s-Hertogenbosch. Fort Isabella werd gedurende het Twaalfjarig Bestand (vermoedelijk vanaf 1614) gebouwd op de plaats van buurtschap De Reut. Vanaf 1701 maakte het fort deel uit van de Zuiderfrontier. Deze door Menno van Coehoorn bedachte militaire verdedigingslinie moest Nederland beschermen tegen de Franse expansie. Na de aanleg van de Vughtse Lunetten tussen 1844 en 1848, in aansluiting op de Belgische Opstand, werd Fort Isabella gebruikt voor de verdediging tegen een mogelijke aanval door Franse en Belgische troepen. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd de Isabellakazerne gebruikt door de SS en de NSB.

Nadat in 1914 bij Koninklijk Besluit de functie als verdedigingswerk werd opgeheven , werd het oude fort vervangen door het kazernecomplex dat vandaag nog grotendeels herkenbaar is. De militaire functie bleef behouden tot de jaren negentig van de vorige eeuw. Vanaf dat moment, tot aan 2007, zijn er vluchtelingen gehuisvest. Sinds 2013 is het complex tijdelijk in gebruik door studenten, bedrijven en horeca, in afwachting van een definitieve herbestemming. Met ingang van 2015 biedt Isabella weer onderdak aan de collectie militaire wielrijders.

De stichting besteedt actief aandacht aan het roemruchte Regiment Wielrijders, dat op deze kazerne was gelegerd van 1922 tot mei 1940. Het regiment dat bij het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog uit 5190 man bestond, leverde actieve strijd tegen de Duitse invallers met name in de Alblasserwaard en het eiland van Dordrecht. In de heldhaftige strijd die zij leverden kwamen een groot aantal militaire wielrijders om het leven. Ter herdenking van deze gevallenen is in 1988 een herdenkingsmonument opgericht op het terrein van de Isabellakazerne.

Erfgoed

Monumenten

Door samenwerking tussen de Stichting ‘s-Hertogenbosche Monumentenzorg en de Stichting Fort Isabellakazerne werd in 1965 de rijksmonumentale status toegekend aan de voormalige toegangspoort van het fort Isabella (de Corps de Garde uit 1703) en de envelope ( het omringende stelsel van grachten en vestingwallen waarvan nu nog een deel in het Isabellabos ligt).  De ingangspoort van het kazernecomplex uit 1917, de muziekkiosk uit 1932 ( die in 1988 gerestaureerd werd en weer een houten opbouw met puntdak kreeg) en het wacht- of hoofdgebouw uit 1917 dat zich aan de zuidzijde van het oorspronkelijke kazernecomplex bevindt werden bij het Monumenten Selectie Proces dat eind jaren ’90 werd uitgevoerd, voorgedragen als waardevolle objecten vanaf de bouwperiode 1850. Bij beschikking van de RMDZ van 18 oktober 2001 zijn deze 3 complex onderdelen op de rijksmonumentenlijst geplaatst.

Een aparte vermelding verdient het monument voor de militairen van het Regiment Wielrijders die bij de gevechten in mei 1940 om het leven zijn gekomen, en dat ter hun nagedachtenis is opgericht op de Isabellakazerne.

Collecties

Sedert 1985 is stichting Fort Isabellakazerne actief geweest om een eigen historische collectie op te bouwen, door schenkingen en verwerving.

Stichting Fort Isabellakazerne heeft ook een actieve rol gespeeld bij de oprichting van de Stichting Militaire Wielrijders. De groeiende collectie militaria van laatstgenoemde stichting heeft tot 1995 onderdak gevonden op de Isabellakazerne. Na 10 jaar verblijf in het Infanteriemuseum op de Harskamp is deze collectie teruggebracht naar de Isabellakazerne. Sinds mei 2015 wordt de collectie tentoongesteld aan het publiek vooruitlopend op een definitieve plek op de kazerne. Hiermee is een belangrijk stuk geschiedenis van het Regiment Wielrijders, dat van 1922 tot 1940 gelegerd was op de Isabellakazerne, weer toegankelijk gemaakt. De museale collectie is thans eigendom van het Vughts Museum. De collectie Wielrijders kan bezocht worden in het hoofdgebouw van de Isabellakazerne. Voor openingstijden zie de agenda op deze website.

Houdt u er s.v.p. rekening mee dat de Collectie zich op de 2e verdieping bevindt en dien tengevolge moeilijk bereikbaar is voor bezoekers die slecht ter been zijn.

Om rekening te houden met andere bewoners en gebruikers van het Isabellaterrein is er een route ingesteld van de toegangspoort naar het hoofdgebouw. Bezoekers voor de collectie Wielrijders worden verzocht deze route te volgen.

Plattegrond met route naar de collectie Wielrijders >>>

Stichting Fort Isabellakazerne beheert het archief en de fotocollectie van de Stichting Militaire Wielrijders ter voorbereiding op een langdurige bruikleen aan het stadsarchief te ’s-Hertogenbosch.

Activiteiten

De Stichting Fort Isabellakazerne is actief met de volgende activiteiten:

 • Voorlichting geven over militair-historische en andere waarden van de oude verdedigingswerken in de vorm van rondleidingen, presentaties en lezingen. Neemt u hiervoor contact op m.b.v. het contactformulier.
 • Wij verzorgen voor het basisonderwijs een onderhoudend en informatief educatief programma. De kosten hiervan bedragen slechts € 60,- Kijk voor meer informatie en contact in deze informatie folder.
 • Onderhouden van relaties op (inter)nationaal, provinciaal, gemeentelijk en lokaal niveau met overheidsinstanties en particuliere organisaties die zich bezighouden met de (her-)ontwikkeling van militair erfgoed
 • Advies geven aan derden bij plannen en activiteiten die invloed hebben op het voortbestaan van de voormalige verdedigingswerken, de kazernegebouwen en de infrastructuur
 • Beheren en toegankelijk maken van de collectie militaire wielrijders
 • Ontwikkeling van nieuwe initiatieven waardoor het militair erfgoed van fort Isabella en de Isabellakazerne in alle relevante tijdlagen beter wordt gepresenteerd en uitgedragen. Men denke daarbij aan :
  • de rol van Fort Isabella bij de belegering van ‘s-Hertogenbosch in 1629 en de initiële aanval door de Staatse troepen onder het bevel van prins Frederik Hendrik
  • de rol van Fort Isabella en de vooruitgeschoven ligging van de lunetten op de Vughtse Heide als onderdeel van het accés van ‘s-Hertogenbosch ten tijde van de Zuiderwaterlinie
  • de Isabellakazerne als moederkazerne van het roemruchte Regiment Wielrijders tussen 1922 en 1940.


Evenementen agenda:

Kijk in de onderstaande agenda wanneer wij geopend zijn. Tevens ziet u de evenementen die wij als stichting organiseren of waarbij wij betrokken zijn. Nadere details hierover vindt u onder het betreffend agenda item.

Met ingang van 1 november a.s. is de Collectie Wielrijders gesloten voor het publiek tot 1 april 2019. Vanaf zaterdag 6 april 2019 bent u weer welkom.

Tijdens het seizoen is de collectie elke eerste zaterdag van de maand toegankelijk tussen 14.00u en 16.30u. (Mocht u in de komende winter periode toch een bezoek willen brengen aan de collectie dan maken wij hiervoor op afspraak graag een uitzondering).
Kijkt u s.v.p. ook op de kalender voor de openingstijden of andere evenementen.

Zolang het weer dit toelaat zijn U en uw gezelschap van harte welkom voor een rondleiding over het terrein van de Isabellakazerne. Wij stemmen vooraf graag met u af wat uw wensen zijn, en samen stellen wij dan een bezoekprogramma op.
Uw belangstelling hiervoor kunt u kenbaar maken via het contactformulier contactformulier.(Tijdens groepsrondleidingen in het weekend bieden wij desgewenst de mogelijkheid om de collectie te bezoeken).

Laden… Laden…

Partners

De stichting werkt nauw samen met overheidsinstellingen, particuliere organisaties en verschillende intiatieven ter realisatie van haar doelstellingen.

Naast de gemeenten Vught en ’s-Hertogenbosch zijn dit de Isabellagroep, die momenteel de herontwikkeling van de Isabellakazerne ter hand heeft genomen, de Vughtse erfgoedinstellingen, Stichting De Groene Vesting, de Kring Vrienden van ’s-Hertogenbosch, de Stichting ’s-Hertogenbosche Monumentenzorg en de Stichting Menno van Coehoorn.

Sinds kort bieden wij arrangementen aan op de Isabellakazerne in samenwerking met Van der Valk Hotel ‘s-Hertogenbosch-Vught

Contact

Locatie Fort Isabellakazerne

Reutsedijk 7
5264 PC Vught

Correspondentieadres

Stichting Fort Isabellakazerne
p/a Marijnenlaan 72
5251 SC Vlijmen

(Op alle gegevens die je met Stichting Fort Isabellakazerne deelt is onze privacyverklaring van toepassing)

Steun ons

De Stichting Fort Isabellakazerne is voor haar bestaan financieel afhankelijk van entreegelden voor de Collectie Wielrijders, inkomsten uit de verkoop van boeken en rondleidingen. Giften van particulieren en van sponsoren stellen wij daarom zeer op prijs.

Wij waarderen ook uw bijdrage aan de uitbreiding van onze collectie, of deze nu de geschiedenis van het Regiment Wielrijders betreft of een van de militaire onderdelen die sedert WO II op de Isabellakazerne zijn gelegerd geweest of daar ‘slechts’ hun (basis)opleiding hebben gehad.
Draagt u het militair erfgoed van de Isabella een warm hart toe, steun ons dan om deze prachtige historische lokatie te behouden voor toekomstige generaties.
Wellicht kan de stichting ook iets voor ú betekenen. Neem hiervoor vrijblijvend contact met ons op en we bespreken graag met u de mogelijkheden!