ANBI

De Stichting Fort Isabella Kazerne (SFIK) is opgericht bij notariële akte op 27 september 1985. De Stichting heeft tot doel het bijeenbrengen, behouden en tentoonstellen van historische gegevens, documenten en voorwerpen betreffende het voormalige Fort Isabella en de voormalige Isabella Kazerne, thans gevestigd in de gemeente Vught. Zij tracht dit doel te bereiken door het verkrijgen van daartoe geëigende zaken hetzij door aankoop, hetzij door deze als schenking of als legaat te aanvaarden. SFIK is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41082844. SFIK is op 1 januari 2023 door de Belastingdienst erkent als culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). RSIN/fiscaalnummer: 816695556.

Omdat SFIK een ANBI-instelling is, kunnen donateurs hun giften aan de stichting aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Om in aanmerking te komen voor de aftrek van periodieke giften, moeten de donateurs en stichting de gift vastleggen in een overeenkomst. De Stichting heeft onder meer als voordeel van de Culturele ANBI-status, dat zij geen erfbelasting of schenkbelasting betaalt voor erfenissen en schenkingen die de stichting gebruikt voor het algemeen belang.

SFIK heeft een zakelijke rekening bij de ING onder nummer NL 36 INGB 0000864030 met daaraan gekoppeld een zakelijke spaarrekening. De inkomsten bestaan uit donaties voor het bezoek aan het Museum van het voormalige Regiment Wielrijders, donaties voor rondleidingen, presentaties en activiteiten voor de jeugd (scholen). Daarnaast ontvangt SFIK  schenkingen en subsidies, welke o.a. worden aangewend voor de restauratie van museale objecten en digitalisering van de bijzondere fotocollectie.

Het bestuur van SFIK is als volgt samengesteld:

De Heer W.A.M. Kievits, voorzitter
De heer B.G.J Vrieling, secretaris/penningmeester
De Heer C.J.N. van der Ven, algemeen bestuurslid
Mevrouw A.M.C.P. Desertine, algemeen bestuurslid
De heer M.J.M. Vermeulen, algemeen bestuurslid

De Stichting is gevestigd te Vught, Reutsedijk 17, 5264 PC  Vught

Het correspondentieadres is Marijnenlaan 72, 5251 SC Vlijmen

De Stichting is actief op het terrein van de voormalige Isabella Kazerne waar voorheen het Fort Isabella was gelegen. Dit fort speelde een cruciale rol bij de aanvang van het beleg van ’s-Hertogenbosch tijdens de 80-jarige oorlog. De Stichting geeft actief aandacht aan de belegering van het fort in 1629 in rondleidingen en workshops voor leerlingen van het basisonderwijs.

De Collectie van het Regiment Wielrijders is door het Ministerie van Defensie in 2018 in eigendom overgedragen aan het Vughts Museum dat in 2014 door de Belastingdienst is erkend als ANBI. Het Vughts Museum heeft de Collectie in langdurige bruikleen gesteld aan SFIK.  Bij een eventuele ontbinding van de Stichting (zie art 12 van de bijgevoegde Statuten) gaan baten, administratie en objecten terug naar het Vughts Museum.

SFIK kent geen beloningen toe aan de bestuurders en overige vrijwilligers en hanteert een terughoudend beleid voor vergoedingen van onkosten.

Voor een toelichting van de uitgeoefende en komende activiteiten zie het Beleidsplan 2023-2025.